: 0-2691-5600 | : info@srisawadcapital.co.th | : จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 น. - 17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล


เพื่อประโยชน์ของลูกค้าและบุคคลใดๆ บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล จำกัด ( “บริษัทฯ”) จึงได้กำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล หมายรวมถึง วิธีการจัดเก็บรวบรวม การนำไปใช้และการปกป้องดูแลความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้มาจากการดำเนินงานทางธุรกิจ และครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งลูกค้าและบุคคลใดๆ ได้ให้ไว้กับบริษัทผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ ที่บริษัทฯ มีบริการไว้เพื่อความสะดวกในการติดต่อ เพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เพื่อแจ้งข่าวสารของบริษัทฯ และบังคับใช้ภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

 1. 1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและบุคคลใดๆ ที่บริษัทฯ จัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลตามประเภทดังต่อไปนี้
  1. • ชื่อ, เพศ, เลขที่บัตรประชาชน, วันเดือนปีเกิด
  2. • รายละเอียดการสมรส และครอบครัว
  3. • รายละเอียดที่ติดต่อ เช่น ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล
  4. • รายละเอียดการจ้างงาน, รายได้, ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลและของธุรกิจ หรือบัญชีธนาคารสำหรับการโอนเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ และการชำระคืนเงินให้สินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ
  5. • รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับใช้ในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ
  6. • ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของสถาบันการเงินอื่นๆ
  7. • รายละเอียดของข้อมูลบัญชีผู้ใช้บริการเว็บไซต์ และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) ของบริษัทฯ
  8. • ข้อมูลการตอบแบบสอบถามของบริษัทฯ เป็นต้น

 2. 2. วัตถุประสงค์หลักของการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  1. บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและบุคคลใด ๆ ที่ใช้บริการเพื่อนำไปออกแบบผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินในรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและบุคคลใด ๆ ตลอดจนเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น และเสนอข้อเสนอพิเศษต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าและบุคคลใดๆ ได้รับสิทธิประโยชน์จากบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทในเครือของบริษัทฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมุ่งถึงสิทธิประโยชน์ของลูกค้าและบุคคลใด ๆ เป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการขายข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและบุคคลใดๆ ที่บริษัทฯ จัดเก็บไว้ให้แก่บุคคลภายนอก และไม่มีนโยบายที่จะนำข้อมูลไปใช้ในทางขัดต่อกฎหมาย โดยต้องสอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ที่อยู่ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับจรรยาบรรณ หรือแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลภายใต้ศาลใดๆ

 3. 3. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล
  1. ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรวบรวมไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ แต่อาจเปิดเผยให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ อาทิ
  2. • พนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาตของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอกที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย
  3. • หน่วยงานเครดิตบรูโร (Credit Bureau) ที่บริษัทฯ เป็นสมาชิก
  4. • ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพที่ต้องทำงานร่วมกับบริษัทฯ เช่น ผู้ประเมินและนักกฎหมาย
  5. • บริษัทในเครือที่ทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อเสนอและทำการตลาดหรือจัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการให้แก่ลูกค้า
  6. • บุคคลภายนอกที่ให้บริการแก่บริษัทฯ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
  7. • หน่วยงานที่กำกับดูแลหรือหน่วยงานของรัฐภายใต้ศาลใดๆ ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือแนวทางปฏิบัติต่างๆ เป็นต้น

 4. 4. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  1. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์การนำไปใช้งาน หรือตามที่กฎหมายหรือกฎข้อบังคับกำหนดไว้

 5. 5. การดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคล
  1. บริษัทฯ ได้นำมาตรการด้านการควบคุมดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศมาใช้อย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลบนเว็บไซต์ แต่ไม่อาจรับประกันได้ว่าการควบคุมดูแลการรับและส่งข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตจะมีความปลอดภัย 100% หากท่านพบว่าการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที

 6. 6. การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ
  1. เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีลิงค์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและบุคคลใดๆเท่านั้น เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้มีเงื่อนไขการใช้และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดขึ้นเองเป็นของแต่ละเว็บไซต์ บริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมหรือดูแลรับผิดชอบในเว็บไซต์ของผู้อื่น ดังนั้นท่านต้องอ่านนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชมอย่างระมัดระวัง

 7. 7. คุกกี้
  1. คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ของลูกค้าและบุคคลใด ๆ ผู้เยี่ยมชมแต่ละท่าน บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้เพื่อการจดจำและทำความเข้าใจความต้องการของผู้เยี่ยมชมขณะที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งทำให้บริษัทฯ สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ หากท่านไม่ประสงค์จะให้บริษัทฯ ใช้คุกกี้ ท่านสามารถตั้งค่าไม่ให้มีการใช้คุกกี้ได้ที่เว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน

 8. 8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
  1. บริษัทฯ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลโดยทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะนำไปปรับปรุงและแสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ทุกครั้ง