: 0-2691-5600 | : info@srisawadcapital.co.th | : จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 น. - 17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าจากไวรัส COVID-19

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อบุคคล และไม่เป็น NPL ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2563 สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการตามมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2691 5600 วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08:30 – 17:00 น 

*มาตรการความช่วยเหลือเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ